Algemene voorwaarden

Met behulp van de website www.littlesaigon.nl wil Little Saigon de mogelijkheid bieden Bestellingen door te geven van Afnemers aan Little Saigon Vestigingen en informatie bieden over producten en aanbiedingen met betrekking tot het steeds wisselende Little Saigon menu. Ten aanzien van de informatieverschaffing en dienstverlening van Little Saigon op de website gelden de volgende voorwaarden.


Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Afnemer: de natuurlijke persoon, van 16 jaar of ouder, of rechtspersoon die via de Besteldienst een Overeenkomst afsluit met de Little Saigon Vestiging;

1.2 Account: klant account waarmee het mogelijk is voor de Afnemer om gebruik te maken van de Besteldienst;

1.3 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;

1.4 Besteldienst(en): de diensten van Little Saigon op de website bestaande, onder meer, uit doorgeven van Bestellingen aan de Little Saigon Vestigingen en het bieden van informatie over producten en aanbiedingen met betrekking tot het steeds wisselende Little Saigon menu;

1.5 Bestelling: de door de Afnemer via de Besteldienst geplaatste bestelling van voedingsproducten en/of drinkwaren behorend tot het Little Saigon menu;

1.6 Gebruiker: de natuurlijke persoon die de Besteldienst bezoekt en/of gebruikt ongeacht of wel of geen Bestelling wordt geplaatst en een Overeenkomst tot stand komt;

1.6 Little Saigon Vestiging: de door Afnemer en/of de Gebruiker gekozen Little Saigon Vestiging die de Bestelling uitvoert;

1.7 Little Saigon: Little Saigon VOF, gevestigd te Amsterdam;

1.8 Overeenkomst: de koopovereenkomst aangaande de Bestelling tussen de Afnemer en de Little Saigon Vestiging;

1.9 Wachtwoord: de identificatiecode waarmee, in combinatie met de e-mail, de Afnemer toegang wordt verkregen tot het Account;


Artikel 2 Bestellingen, prijzen en betalingen

2.1 Via de Besteldienst biedt Little Saigon Afnemers en/of Gebruikers de mogelijkheid om Bestellingen te plaatsen bij een Little Saigon Vestiging. Bestelling vindt plaats door het bestelformulier in te vullen en op de bestelbutton te klikken.

2.2 De Afnemer plaatst de Bestelling bij de Little Saigon Vestiging die op basis van de adresgegevens van de Afnemer wordt geselecteerd of, ingeval van afhalen bij de vestiging naar keuze van de Afnemer Little Saigon heeft een beperkt bezorggebied. Indien het afleveradres valt buiten enig bezorggebied van Little Saigon Vestigingen, zal de Bestelling worden geweigerd, tenzij de Afnemer de bestelling afhaalt.

2.3 Voor iedere Bestelling geldt het op de Besteldienstbekendgemaakte minimale bestedingsbedrag (exclusief bezorgkosten). Bestellingen voor side orders worden alleen bezorgd in combinatie met een bestelling van een pho en/of hoofdgerecht.

2.4 Bestellingen kunnen de hele dag door worden geplaatst. Besteltijden zijn gelijk aan de openingstijden van de Little Saigon Vestigingen. De gebruikelijke openingstijden van de Vestigingen staan vermeld op de Besteldienst. Little Saigon staat niet in voor de juistheid van de openingstijden van een Vestiging. Voor deze informatie alsmede Bestellingen buiten de openingstijden kan telefonisch contact worden gezocht met de Little Saigon Vestiging. De telefoonnummers staan op de Besteldienst.

2.5 Op de Besteldienst wordt bij iedere Bestelling de hoogte van het door de Little Saigon Vestiging in rekening te brengen bedrag vermeld, inclusief eventuele bezorgkosten en inclusief BTW. Little Saigon is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de prijzen en bedragen vermeld op de Besteldienst. Eventuele promotionele acties kunnen uitsluitend tijdens de Bestelling worden doorgegeven.

2.6 de Little Saigon Vestiging verstrekt geen alcoholische dranken aan Afnemers onder de 18 jaar. Bij het doen van een Bestelling met daarin alcoholische dranken bevestigt Afnemer 18 jaar of ouder te zijn. Bij twijfel omtrent de vereiste leeftijd kan om legitimatie worden gevraagd.

2.7 De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het verstekken van de juiste gegevens benodigd voor het afhandelen van de Bestelling door de Little Saigon Vestiging, waaronder mede begrepen de juiste opgave van namen, postcodes en afleveradressen.

2.8 De Afnemer betaalt de Bestelling online via betalingsmogelijkheden die worden aangeboden op de Besteldienst of contant aan de Little Saigon Vestiging bij bezorging of afhalen; Bij contante betaling bij bezorging dient de Afnemer er rekening mee te houden dat de bezorger maximaal €10.00 wisselgeld bij zich heeft.

2.9 Wanneer de online betaling niet wordt geautoriseerd of wordt geweigerd wordt de Bestelling niet bevestigd en is er geen Overeenkomst tot stand gekomen. De Little Saigon Vestiging is dan niet verplicht de Bestelling af te leveren.


Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat Little Saigon Vestiging de Bestelling van de Afnemer door middel van een elektronische bevestiging heeft aanvaard. De Little Saigon Vestiging is gerechtigd een Bestelling te weigeren en te annuleren binnen redelijke termijn, onder vermelding van de redenen hiervoor. Indien de Little Saigon Vestiging de Bestelling annuleert, zal Little Saigon de Afnemer hierover informeren. De eventueel door de Afnemer verrichtte betaling zal worden teruggestort op de bankrekening van de Afnemer binnen een redelijke termijn

3.2 Little Saigon geeft de Bestelling slechts via de Besteldienst door aan de Little Saigon Vestiging maar is geen partij bij de Overeenkomst. Little Saigon garandeert niet de deugdelijke en/of tijdige uitvoering van de Bestelling en staat niet in voor de juiste uitvoering van de Overeenkomt. Little Saigon VOF sluit hiervoor iedere aansprakelijkheid jegens de Afnemer uit.

3.3 Gelet op de aard van de Bestelling en de bestelde producten heeft de Afnemer niet het recht de Bestelling, nadat deze door de Little Saigon Vestiging is aanvaard, te herroepen. Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is dan ook niet van toepassing.


Artikel 4 Algemeen - gebruik Besteldienst

4.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden via de Besteldienst, en wordt de Afnemer en/of de Gebruiker op eerste verzoek kosteloos langs elektronische weg ter beschikking gesteld. Om van de Besteldienst(en) gebruik te maken moet de Afnemer en/of de Gebruiker van de Besteldienst eerst met deze Algemene Voorwaarden akkoord zijn gegaan.

4.2 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op de relatie tussen de Afnemer en Little Saigon of de Gebruiker en Little Saigon, blijven ze van toepassing op eventuele latere bezoeken aan de Besteldienst en Overeenkomsten, tenzij deze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd.

4.3 Little Saigon is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

4.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk dan wel via elektronische weg door de Little Saigon en de Afnemer, Little Saigon en de Gebruiker zijn overeengekomen.

4.5 Little Saigon wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de Afnemer en/of de Gebruiker van de hand.

4.6 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Little Saigon zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.


Artikel 5 Klachtenprocedure

5.1 Eventuele klachten over een Bestelling en de aflevering daarvan dienen door de Afnemer in eerste instantie rechtstreeks bij de Little Saigon Vestiging te worden geplaatst. Mocht de afhandeling van de klacht door de Vestiging onvoldoende zijn, dan kan de Afnemer zijn klacht indienen bij Little Saigon, via het email-adres: pho@littlesaigon.nl. Little Saigon zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de betreffende Little Saigon Vestiging en streeft ernaar ontvangen klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en terug te koppelen naar de Afnemer.


Artikel 6 De Besteldienst(en)

6.1. Little Saigon heeft de inhoud van de Besteldienst met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Zij kan echter niet voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid en goede werking van de Besteldienst instaan en sluit dan ook eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen, aansprakelijkheid of vrijwaringen, van welke aard dan ook, uit. Met name garandeert Little Saigon niet:
- dat de informatie op de Besteldienst juist, volledig, geschikt, actueel, betrouwbaar en niet onrechtmatig is,
- dat de Besteldienst onbeperkt toegankelijk is, ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en,
- dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

6.2 Little Saigon is gerechtigd de Afnemer en/of Gebruiker te allen tijde en zonder opgave van redenen de toegang tot de Besteldienst permanent of tijdelijk te ontzeggen en het Account en wachtwoord van de Afnemer en/of de Gebruiker te deactiveren.

6.3 de Besteldienst bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Little Saigon heeft geen zeggenschap over deze websites. Little Saigon is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en het gebruik daarvan is voor risico van de Afnemer en/of de Gebruiker.


Artikel 7 Account en Wachtwoord

7.1 De Afnemer en/of de Gebruiker dient bij het aanmaken van het Account nauwkeurige, waarheidsgetrouwe, volledige en actuele gegevens te verstrekken. De Afnemer en/of de Gebruiker dient de Account gegevens te onderhouden en direct bij te werken.

7.2 De Afnemer en/of de Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de Besteldienst. De Afnemer en/of de Gebruiker is eveneens zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn Wachtwoord en aansprakelijk voor al het gebruik dat via het Wachtwoord en het Account van de Besteldienst wordt gemaakt. Het Wachtwoord is strikt persoonlijk en de Afnemer en/of de Gebruiker is niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken.

7.3 De Afnemer en/of de Gebruiker vrijwaart Little Saigon volledig van alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat via het Wachtwoord en het Account van de Besteldienst wordt gemaakt.

7.4 Little Saigon is gerechtigd het Wachtwoord te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Besteldienst(en) en/of Besteldienst.


Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Besteldienst, waaronder mede begrepen auteursrechten op logo’s, slogans teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen), berusten bij Little Saigon, haar licentiegevers of door Little Saigon ingeschakelde derden.

8.2 De Afnemer en/of de Gebruiker is uitsluitend gerechtigd om materiaal van de Besteldienst te printen of te downloaden voor eigen gebruik en zonder dat hiermee een commercieel doel wordt nagestreefd. De Afnemer en/of Gebruiker is niet gerechtigd hierin wijzigingen, aanpassingen of bewerkingen aan te brengen.

8.3 De Afnemer en/of de Gebruiker is niet gerechtigd de Besteldienst of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Little Saigon, op welke wijze ook geheel of gedeeltelijk aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken of te hergebruiken.


Artikel 9 Persoonsgegevens en cookies

9.1 Om de Besteldienst(en) te kunnen bieden dient Little Saigon persoonsgegevens te verwerken. Dit wordt gedaan conform de geldende privacy wet- en regelgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er wordt omgegaan met persoonsgegevens verwijst Little Saigon naar het Privacy Statement op de Besteldienst(en). Het Privacy Statement kan van tijd tot tijd worden aangepast. Little Saigon raadt aan om het Privacy Statement goed door te lezen.

9.2 Om de Besteldienst efficiënter te laten functioneren maakt Little Saigon gebruik van zogenaamde cookies. Op de Besteldienst is een Cookie Statement opgenomen waarin informatie wordt gegeven over het gebruik van cookies door Little Saigon.


Artikel 10 Aansprakelijkheid Little Saigon

10.1 De totale aansprakelijkheid van Little Saigon en de Little Saigon Vestiging, uit welke hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximum bedrag van € 25- (vijfentwintig euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.

10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de kosten die de Afnemer en/of de Gebruiker heeft moeten maken om de tekortkoming van Little Saigon te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Little Saigon wel aan de Overeenkomst voldoet;
- redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

10.3 Iedere aansprakelijkheid van Little Saigon en de Little Saigon Vestiging voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

10.4 Little Saigon is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden, die al of niet (onrechtmatig) gebruik maken van de Besteldienst en/of de Besteldienst(en).

10.5 De in artikel 10.1 tot en met 10.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Little Saigon en de Little Saigon Vestiging.


Artikel 11 Geschillen

11.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam.